Kvalitetscertifiering

Boländernas förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2013.

Motiveringen för 2013 lyder:

Kompetens: Andelen högskoleutbildad personal och de samordnade kompetensutvecklingssatsningarna kan på olika sätt bidra till en fortsatt gynnsam kvalitetsutveckling.

Trygghet och trivsel: Att barnen på Boländernas förskola trivs råder det inget tvivel om. Såväl föräldrar, pedagoger som barnen själva ger på olika sätt uttryck för att relationen till barnen präglas av respekt, välvilja och ett positivt förhållningssätt från pedagoger och andra barn. Barnens trivsel är viktig att ta tillvara i den fortsatta utvecklingen.

Utveckling och lärande: Arbetet i olika lärgrupper, de utvecklade lärmiljöerna och pedagogernas olika former av reflektioner utgör en grund för vidare utveckling.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: